انجام کلیه اموردانشجویی.پایان نامه،پروپزوال،مقاله،فصل4 پایان نامه

سلام. این سایت انجام کلیه اموردانشجویی. پایان نامه، پروپزوال، مقاله، فصل4 پایان نامه(spss , دیگر نرم افزارها) و ... تمامی رشته ها در همه مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام میدهد. ترجمه مقاله با قیمت مناسب و با تایپ. تبدیل pdf به word فارسی به صورت تضمینی. شما می تونید هر سوالی داشتید با تلفن 09119734277 تماس داشته باشید.ممنونم

اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه ست 2063230كيلو ولت تاكستان 250 ص


اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه ست 2063230كيلو ولت تاكستان  250 ص

پایان نامه اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه ست 2063230كيلو ولت تاكستان

صفحه 250

WORD قابل ویرایش


 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده فني و مهندسي

گروه برق و قدرت

 

عنوان پروژه:

پست 20/63/230كيلو ولت تاكستان

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ............................................................................................... 1

1-1-مقدمه 2

2-1-تعاريف و اصطلاحات 7

دوم:اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه........................... 10

1-2-اصول طراحي پستهاي فشار قوي 11

2-2-انواع طراحيها 14

3-2-معيارهاي طراحي بهينه و اعمال اين ضوابط در طراحي پست 15

1-3-2-ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري 15

2-3-2-ارتباط بهينگي و موقعيت پست 17

3-3-2-ارتباط بهينگي ومسايل زيست محيطي 17

4-3-2-ارتباط بهينگي و امكان توسعه پست 18

5-3-2-ارتباط بهينگي و نيروي انساني 19

6-3-2-ارتباط بهينگي و تعميرات و نگهداري 19

7-3-2-ارتباط بهينگي و سرمايه گذاري اوليه 20

8-3-2-ارتباط بهينگي و هزينه هاي دوران بهره برداري 21

9-3-2-ارتباط بهينگي و ايمني 23

10-3-2-ارتباط بهينگي و طرحها و مشخصات فني سيستم هاي مختلف پست 24

 

فصل سوم :انواع پستها........................................................................................ 26

1-3-تقسيم بندي پستها بر اساس سطح ولتاژ 27

2-3-تقسيم بندي پستها بر اساس وظيفه اي كه در شبكه دارند 27

3-3-تقسيم بندي پستها از نظر نحوه نصب 28

1-3-3- انواع پستهاي باز 28

2-3-3-انواع پستهاي بسته 29

3-3-3-پستهاي تركيبي 29

4-3-3-پستهاي سيار 29

4-3-انواع پستها از نظر آرايش شينه بندي 29

1-4-3-مزايا و معايب آرايشهاي مختلف شينه بندي 31

1-1-4-3-شينه ساده 31

2-1-4-3-شينه اصلي و فرعي 32

3-1-4-3-شينه دوبل 34

4-1-4-3-شينه دوبل اصلي با شينه فرعي 35

5-1-4-3-شينه دوبل دوكليدي 36

6-1-4-3-شينه يك ونيم كليدي 36

7-1-4-3-شينه حلقوي 37

2-4-3- بررسي مقايسه اي براي انتخاب شينه بندي بهينه[9] 39

3-4-3-نگاه آماري به وضعيت شينه بندي هاي موجود در پست هاي 230و400كيلوولت ايران 43

4-4-3-آرايش پيشنهادي براي شينه بندي پستها 44

 

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمايي تجهيزات............................................. 45

1-4-انتخاب محل پست 46

2-4-جانمايي تجهيزات پست 49

1-2-4-تاثير نوع شينه ها و سكسيونرها در آرايش فيزيكي تجهيزات 52

2-2-4-ترتيب و نحوه نصب تجهيزات 54

3-2-4-محل احداث ساختمانها و جاده هاي ارتباطي 55

 

 

فصل پنجم:انتخاب تجهيزات پست.......................................................................... 57

1-5-انتخاب ترانسفورماتور قدرت 58

2-1-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور قدرت 59

1-2-1-5-نوع ترانسفورماتورقدرت 60

2-2-1-5-سيستم خنك كنندگي ترانسفورماتور 62

3-2-1-5-تلفات ترانسفورماتور 64

4-2-1-5-توان نامي سيم پيچهاي ترانسفورماتور 64

5-2-1-5-ولتاژ نامي سيم پيچ 65

6-2-1-5-نحوه اتصالات سيم پيچها و گروه برداري 65

7-2-1-5-تنظيم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر 66

8-2-1-5-تاثير زمين نمودن نوترال در عايق بندي 67

9-2-1-5-حداكثر ولتاژ هر يك از سيم پيچها 67

10-2-1-5-تعيين سطوح عايقي داخلي و خارجي و نوترال 68

11-2-1-5-ميزان افزايش مجاز درجه حرارت روغن وسيم پيچ 68

12-2-1-5-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال كوتاه 68

13-2-1-5-ميزان مجاز صدا 69

14-2-1-5-مقادير جريانهاي اتصال كوتاه سيستم 69

15-2-1-5-اضافه بار در ترانسفورماتور 70

16-2-1-5-استفاده از محفظه كابل در طرف فشار ضعيف 70

2-5-انتخاب ترانسفورماتور جريان 70

1-2-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتورجريان 71

2-2-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتورجريان 72

1-2-2-5-نوع ترانسفورماتورجريان 72

2-2-2-5-حداكثر ولتاژ سيستم 73

3-2-2-5-سطوح عايقي 74

4-2-2-5-فاصله خزشي مقره 74

5-2-2-5-جريان نامي اوليه 74

6-2-2-5-جريان نامي ثانويه 75

7-2-2-5-نسبت تبديل 75

8-2-2-5-جريان نامي حرارتي كوتاه مدت 76

9-2-2-5-جريان نامي دايمي حرارتي 76

10-2-2-5-محدوديت افزايش درجه حرارت 76

11-2-2-5-ظرفيت نامي خروجي 77

12-2-2-5-كلاس دقت 77

3-5-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ 80

1-3-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ 80

2-3-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور ولتاژ 81

1-2-3-5-نوع ترانسفورماتورولتاژ 81

2-2-3-5-حداكثر ولتاژ سيستم 83

3-2-3-5-سطوح عايقي 84

4-2-3-5-فاصله خزشي مقره 84

5-2-3-5-ولتاژ نامي ثانويه 84

6-2-3-5-ضريب ولتاژ نامي [9] 85

7-2-3-5-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازني 86

8-2-3-5-محدوديت افزايش درجه حرارت 87

9-2-3-5-ظرفيت خروجي 88

10-2-3-5-كلاس دقت[22] 88

4-5-انتخاب ترانسفورماتور زمين- كمكي 89

1-4-5-اطلاعات مورد نياز جهت ترانسفورماتورزمين-كمكي[14] 89

2-4-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور زمين-كمكي 90

1-2-4-5-نوع ترانسفورماتور زمين –كمكي 92

2-2-4-5-سيستم خنك كننده 92

3-2-4-5-ظرفيت نامي 92

4-2-4-5-مقدار نامي ولتاژ سيم پيچ ها 93

5-2-4-5-حداكثر ولتاژ سيم پيچ ها 93

6-2-4-5-امپدانس ولتاژ[9] 94

7-2-4-5-استقامت عايقي بوشينگ ها و ترمينال هاي فاز و نقطه صفر سيم پيچ اوليه 94

8-2-4-5-افزايش دما پس از بارگذاري جريان كوتاه مدت 95

9-2-4-5-افزايش دماي مجاز 95

10-2-4-5-تپ چنجر 96

11-2-4-5-فاصله خزشي بوشينگها 96

12-2-4-5-سطح صدا 97

13-2-4-5-ترمينال بندي طرف اوليه وثانويه 97

5-5-انتخاب كليد قدرت 97

1-5-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب بهينه كليد قدرت 98

2-5-5-معيارهاي انتخاب بهينه كليد قدرت 100

1-2-5-5-نوع كليد 100

2-2-5-5-نوع مكانيسم قطع و وصل 101

3-2-5-5-ولتاژ نامي 104

4-2-5-5-سطوح عايقي نامي 104

5-2-5-5-جريان نامي 104

6-2-5-5-جريان نامي قطع اتصال كوتاه 105

7-2-5-5-جريان نامي قطع شارژ خط 106

8-2-5-5-جريان نامي قطع بار اندوكتيو 106

9-2-5-5-ضريب افزايش ولتاژ فاز سالم 106

10-2-5-5-جريان نامي اتصال كوتاه وصل 107

11-2-5-5-مدت زمان تحمل اتصال كوتاه 107

12-2-5-5-زمان قطع نامي 107

6-5-سكسيونر و تيغه زمين 108

1-6-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب بهينه سكسيونر 109

2-6-5-معيارهاي انتخاب بهينه سكسيونر 109

1-2-6-5-نوع سكسيونر يا تيغه هاي زمين 109

2-2-6-5-نوع مكانيسم عملكرد 110

3-2-6-5-ولتاژ نامي 111

4-2-6-5-سطوح عايقي نامي 112

5-2-6-5-جريان نامي (فقط براي سكسيونر) 112

6-2-6-5-جريان نامي اتصال كوتاه 112

7-2-6-5-جريان نامي وصل اتصال كوتاه(فقط براي تيغه هاي زمين) 113

8-2-6-5-مدت زمان تحمل جريان اتصال كوتاه 113

9-2-6-5-نيروي مكانيكي نامي ترمينالها 113

 

فصل ششم : سيستمهاي حفاظتي پست............................................................... 114

1-6-سيستم زمين 115

1-1-6-اطلاعات موردنياز براي طراحي سيستم زمين 116

2-1-6-آزمونهاي زمين پست 118

3-1-6-موارد مهم در آزمونهاي سيستم زمين 120

4-1-6-پارامتر ها و موارد حائز اهميت در طراحي بهينه سيستم زمين 122

1-4-1-6-انتخاب هادي زمين و ميله هاي زمين 122

2-4-1-6-اتصال تجهيزات به زمين 122

3-4-1-6-محاسبه جريان اتصال كوتاه وحداكثرجريان شبكه زمين 123

4-4-1-6-ولتاژانتقالي ونقاط خطرناك 125

5-4-1-6-تداخل با كبلهاي مخابراتي و كنترل 126

6-4-1-6-اتصال زمين سيستم تغذيه فشار ضعيف 126

5-1-6-نصب سيستم زمين 126

6-1-6-روش قدم به قدم طراحي 128

2-6-سيستم حفاظت از صاعقه 136

1-2-6-سيستم حفاظت از صاعقه 138

1-1-2-6-اطلاعات مورد نياز جهت طراحي سيستم حفاظت از صاعقه 139

2-1-2-6-سيستم حفاظتي پست با استفاده از روش الكتريكي-هندسي[9] 139

3-1-2-6-حداكثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست 141

4-1-2-6-امپدانس موجي 141

5-1-2-6-محاسبه جريان بحراني وفاصله جذب بحراني S 141

6-1-2-6-محاسبه ارتفاع هاديهاي حفاظتي 142

7-1-2-6-حفاظت در مقابل صاعقه هايي كه در خارج از سطح محاط

دو هادي حفاظتي فرود مي آيند 144

8-1-2-6- استقامت مكانيكي وحرارتي هاديهاي حفاظتي و ميله هاي برقگير 147

2-2-6-برقگير و محل نصب آن 148

1-2-2-6-انواع برقگير[18] 148

2-2-2-6-مقايسه اجمالي بين برقگيرهاي ZnO و برقگيرهاي مرسوم 150

3-2-2-6-محل نصب برقگير 150

3-6-سيستم حفاظتي و رله گذاري 152

1-3-6-اصول اساسي در رله گذاري حفاظتي 153

2-3-6-سيستمهاي حفاظتي معمول[9] 153

3-3-6-معيارهاي طراحي بهينه سيستم حفاظت ورله گذاري 160

1-3-3-6-حفاظت خطوط انتقال 161

2-3-3-6-حفاظت شينه 165

3-3-3-6-حفاظت ترانسفورماتور 167

 

فصل هفتم:نمونه طراحي.................................................................................... 172

1-7-مشخصات مفروض براي پست 173

2-7-انتخاب تجهيزات 174

3-7-طراحي سيستمهاي 187

4-7-روش قدم به قدم طراحي جانمايي تجهيزات 190

 

فصل هشتم: بهره برداري ................................................................................... 195

1-8-مشخصات فني پست مذكور 196

2-8-طريقه بهره برداري 199

3-8-دستورالعمل عملياتي و و بهره برداري پست هاي انتقال و فوق توزيع 202

4-8-دستورالعمل بازديد اپراتور از برخي از تجهيزات پست 214

5-8-قواعد اساسي ايمني 215

 

پيوستها............................................................................................................... 217

پيوست 1:سيستم آلارمهاي حفاظتي 218

پيوست 2: نقشه هاي سيستم هاي حفاظتي و ارتينگ و ... 226


مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 76

گرگان - میدان شهرداری

انجام کلیه اموردانشجویی.پایان نامه،پروپزوال،مقاله،فصل4 پایان نامه

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما